Ассоциация финансистов
экономистов и бухгалтеров

Библиотека. Предмет: Економіка підприємства

Витрати та собівартість

Господарська діяльність підприємства  потребує використання виробничих ресурсів: сировини, матеріалів, праці, машин, устаткування, споруд тощо. Кошти підприємства, пов’язані із формуванням необхідних  ресурсів (факторів виробництва) та їхнім  використанням, утворюють його витрати. Витрати, які здійснює підприємство мають різне...

Економіка підприємства як наука

Підприємництво - явище досить широке і багатовимірне. Розглядаючи підприємництво як особливу форму господарювання в історичному ракурсі, слід зазначити, що вже понад двісті років воно перебуває в полі зору науковців і практиків: економістів, політиків, психологів, філософів...

Інвестиційні ресурси

Інвестиції є матеріально-фінансовою основою оновлення і нагромадження основного капіталу. Втілившись в основні засоби вони визначають структуру економіки, темпи її зростання і рівень конкурентоспроможності товарної продукції на світовому ринку. Тому проблемі інвестування економіки приділяється значна увага...

Інноваційна діяльність підприємства

Процеси та явища, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, умовно поділяють на дві групи — традиційні та інноваційні. Традиційні - характеризують звичайне функціонування підприємств, а інноваційні - розвиток останніх на якісно новому рівні....

Інтелектуальний капітал

Економіка, заснована на знаннях (інтелектуальна економіка) - це економіка, яка створює, поширює й використовує знання для забезпечення свого росту й конкурентоспроможності. Вона широко використовує знання в багатоманітних формах, при чому ці знання збагачують усі галузі,...

Мотивація та оплата праці

Ефективне функціонування підприємств, забезпечення їх сталого і конкурентоспроможного розвитку залежать перш за все від колективу працівників, що здатний грамотно вирішувати поставлені перед ним завдання. Від формування персоналу підприємства, його кількісної і якісної збалансованості та рівня...

Оборотний капітал

Для забезпечення процесу виробництва підприємства поряд з основним капіталом повинні мати оборотний капітал. Останній за своєю економічною природою є одним із основних факторів виробництва (поряд із землею, працею, основним капіталом). Оборотний капітал визначає   темпи розвитку...

Основний капітал

Процес виробництва продукції здійснюється в результаті взаємодії робочої сили та певних засобів виробництва, що складаються з засобів праці та предметів праці.                 Предмети праці – це все те, на що спрямована людська праця, що підлягає...

Фінансово-економічні результати

У процесі виробництва споживаються певні засоби виробництва і створюються матеріальні блага. Останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою людиною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат праці здебільшого матеріалізується у вигляді...

Ціноутворення

В умовах товарно-грошових відносин продукти виробляються і реалізуються як товари, що задовольняють суспільні потреби. Товарна форма суспільного виробництва є передумовою дії закону вартості, який вимагає еквівалентності в обміні результатами господарської діяльності між різними виробниками. Відповідно...
Как получить преимущество при трудоустройстве
Стать участником